ترجمه مقاله

outbreathe

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیرون رفتن
ترجمه مقاله