ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

oscillators

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نوسانگرها، نوسان ساز، نوسانگر، ارتعاش سنج، نوسان کننده، دستگاه تولید برق نوسانی در رادیو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ