ترجمه مقاله

orange-flowered

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نارنجی گلدار
ترجمه مقاله