ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

operational casualty

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تلفات عملیاتی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ