ترجمه مقاله

open fracture

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکست باز
ترجمه مقاله