ترجمه مقاله

onion yellow dwarf

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوتوله زرد پیاز
ترجمه مقاله