ترجمه مقاله

onion stem

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ساقه پیاز
ترجمه مقاله