ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

oleic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اولئیک، روغنی، وابسته بروغن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ