ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

oil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روغن، نفت، چربی، مواد نفتی، رنگ روغنی، مرهم، نقاشی با رنگ روغنی، روغن زدن به، روغن کاری کردن، روغن ساختن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ