ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

oil production

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تولید نفت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ