ترجمه مقاله

ohms

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اهم، واحد مقاومت برق در سلسله
ترجمه مقاله