ترجمه مقاله

Ohm's law

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قانون اهم
ترجمه مقاله