ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

obtrudes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انسداد، مزاحم شدن، جسارت کردن، بدون تقاضا چیزی را مطرح کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ