ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

obtrude

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متوقف کردن، مزاحم شدن، جسارت کردن، بدون تقاضا چیزی را مطرح کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ