ترجمه مقاله

obstruction of justice

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مانع از عدالت
ترجمه مقاله