ترجمه مقاله

obstructingly

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انسداد
ترجمه مقاله