ترجمه مقاله

observation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مشاهده، نظر، رعایت، ملاحظه، مراقبت، تماشا، رصد کردن، قوه مشاهده
ترجمه مقاله