ترجمه مقاله

observation dome

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گنبد مشاهده
ترجمه مقاله