ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

observances

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رعایت، مراعات
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ