ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

observance

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رعایت، مراعات
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ