ترجمه مقاله

nonparametric statistic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آمار غیر پارامتری
ترجمه مقاله