ترجمه مقاله

nonnervous

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر طبیعی
ترجمه مقاله