ترجمه مقاله

nonmilitary

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر نظامی
ترجمه مقاله