ترجمه مقاله

nonhuman

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر انسانی
ترجمه مقاله