ترجمه مقاله

nonflowering

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر گلدار
ترجمه مقاله