ترجمه مقاله

noneternalness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیرمستقیم
ترجمه مقاله