ترجمه مقاله

nondeficient

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناکافی است
ترجمه مقاله