ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

nonconformists

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر سازندگان، مخالف، مخالف کلیسای رسمی، نامقلد، ناپیرو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ