ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

nonconformist

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر سازنده، مخالف، مخالف کلیسای رسمی، نامقلد، ناپیرو، نا موافق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ