ترجمه مقاله

New England boiled dinner

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شام پخته شده نیوا انگلستان
ترجمه مقاله