ترجمه مقاله

nervous strain

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فشار عصبی
ترجمه مقاله