ترجمه مقاله

nervous impulse

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ضربان عصبی
ترجمه مقاله