ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

nervous exhaustion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خستگی عصبی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ