ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

nerve center

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرکز عصب، مرکز عصبی، مرکز فرماندهی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ