ترجمه مقاله

neon lamp

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چراغ نئون، لامپ نئون
ترجمه مقاله