ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

negative pole

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قطب منفی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما