ترجمه مقاله

narrow margin

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حاشیه باریک
ترجمه مقاله