ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

munificence

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مظلومیت، کرامت، بخشندگی، سخاوت، بخشش، بذل، دهش، کرم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ