ترجمه مقاله

mumbo jumbo

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طلسم، خرافات، ورد، سخنان نامفهوم
ترجمه مقاله