ترجمه مقاله

mosquito bite

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیش پشه
ترجمه مقاله