ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

monumental

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بسیار بزرگ و مهم، نا گذرا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ