ترجمه مقاله

monopodially

دیکشنری انگلیسی به فارسی

یکپارچه
ترجمه مقاله