ترجمه مقاله

monatomic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

یکپارچه
ترجمه مقاله