ترجمه مقاله

Molotov cocktail

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوکتل مولوتف
ترجمه مقاله