ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

miscues

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اشتباه، خطا، سهو، اشتباه کردن، بخطا زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ