ترجمه مقاله

miscarriage

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سقط جنین، سقط جنین غیر عمدی، بینتیجگی، حادثه ناگوار
ترجمه مقاله