ترجمه مقاله

misanthropy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بی عارضه، مردم گریزی
ترجمه مقاله