ترجمه مقاله

misanthropists

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مزدوران، انسان گریز
ترجمه مقاله