ترجمه مقاله

misanthropist

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گمراه کننده، انسان گریز
ترجمه مقاله