ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

misanthropic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مضطرب، مربوط به انسان گریزی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ